Povinné predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta daného roku, predprimárne vzdelávanie povinné.

Aká povinnosť z toho vyplýva pre rodičov?

• Povinnosťou každého rodiča bude prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doteraz materskú školu nenavštevuje.


Platí to aj pre deti, ktoré sú už prijaté do materskej školy?

• Deti, ktoré už navštevujú materskú školu a dovŕšia 5 rokov veku do 31.augusta daného roku, pokračujú automaticky v plnení povinného

predprimárneho vzdelávania.Čo znamená ,,nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania?“

• Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania = nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,

• riaditeľka školy bude povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt a túto skutočnosť, z toho vyplýva, že príslušný úrad bude takéto nedbanie následne riešiť uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.


Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 
Nesplnenie povinnostizákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z.z. považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“

podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 600/2003 Z. z.“).

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plneniepovinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci(v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne
posudzovať 
podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.1)


Čo má vedieť predškolák.pdf


Dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania:

Informovaný súhlas s  pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.pdf

Súhlas lekára v pokračovaní PPV.pdf

Písomný súhlas od CPP

Individuálne vzdelávanie dieťaťa
Žiadosť o individuálne vzdelávanie – zák. zástupca.pdf

Žiadosť o individuálne vzdelávanie – zdravotný stav.pdf

Súhlas lekára k individuálnemu vzdelávaniu.pdf

 

Písomné vyhlásenie v správnom konaní.pdf
čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.pdf